Heaks kiidetud eripedagoogide poolt

Magistritöö uurimus tuleneb ettevõtte Universaalne Disain juhi Hiie Härm pöördumisest Tallinna Ülikooli poole, eesmärgiga viia läbi üle-Eestiline uuring, mis testib pimedatele ja vaegnägijatele lastele koostatud kõrgendatud (1-1,5 mm) joontega 3D värvilehti, kui õppematerjali, mille lõplikuks eesmärgiks on toodet maksimaalselt arendada, kasutades uuringus osalenud ja 3D värvilehti testinud õpetajate ja eripedagoogide arvamusi ja ettepanekuid. Töölehed on valminud Eesti puuetega inimeste käsitööna töökeskuses Juks ja seetõttu võivad värvilehtedel olevad jooned olla kohati ebaühtlased. „3D värvilehtede prototüüpide kasutatavuse testimine ja toote teostatavusanalüüsi läbiviimine“  on registreeritud Tallinna Ülikooli projektina TÕA15008A. Projekt „3D värvilehtede prototüüpide kasutatavuse testimine ja toote teostatavusanalüüsi läbiviimine” viidi ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.

Magistritöö eesmärk on testida 3D värvilehtede prototüüpide kasutatavust ja hinnata nende otstarbekust nägemishäiretega laste arendamisel.

Magistritöö ülesanded: 1) anda teoreetiline ülevaade sihtgrupist, kellele on 3D värvilehed mõeldud. 2) kaasata erivajadustega laste õpetajad 3D värvilehtede testimisse. 3) viia läbi teemakohane ankeetküsitlus valimisse kuulunud spetsialistide hulgas. 4) analüüsida 3D värvilehtede prototüüpide kasutatavuse testimise tulemusi ja teostada toote teostatavusanalüüs. Uurimus viidi läbi poolstruktueeritud ankeetküsitlusega veebruaris-märtsis 2015, millele vastasid kokku 18 õpetajat ja eripedagoogi Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve erivajadustega laste koolidest (2) ja lasteaedadest (9).

Magistritöö koosneb kolmest peatükist: esimeses peatükis käsitletakse erivajadusega lapse arengut, teises peatükis kirjeldatakse uurimuse metoodikat ning kolmandas peatükis analüüsitakse uurimuse käigus saadud tulemusi 3D värvilehtede kasutatavusest ja otstarbekusest nägemishäiretega laste arendamisel. Uurimusest selgus, et 3D värvilehed on heaks õppematerjaliks, sest aitavad arendada lapse peenmotoorikat, taju, tähelepanu, sõnavara, jutustamisoskust ning lisaks aitavad tänu kõrgendatud piirjoontele tunnetada pildil olevate esemete kuju. Õpetajad ja eripedagoogid katsetasid 3D värvilehtede pindade katmist koos lastega erinevatel viisidel. Töövahenditeks olid: pliiatsid, värvid, plastiliin, savi, vaha, pastellid, vesivärvid, guššvärvid, rasvakriidid ja pehme plastiliin (Play Dough).

Perioodil 23.01. kuni 20.07.2015 viidi Euroopa Reginoaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt “3D värvilehtede prototüüpide kasutatavuse testimine ja toote teostatavusanalüüsi läbiviimne”. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.

EL_Regionaalareng_horisontaal